Hopp til hovedinnholdet

Om HKP

«Trygghet for deg og din familie» er vår kjerneverdi. HKPs pensjonsytelser og personlige veiledning bidrar til økonomisk trygghet for deg og din familie. Hos oss er du som medlem alltid i fokus.

Om oss

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) ble opprettet i 1919 av Haugesund kommune og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet. HKP har eget styre og egen regnskapsføring.

Alle funksjoner i pensjonskassen er skilt fra kommunen.

Vedtekter

Selskapsvedtektene regulerer HKP som organisasjon, og inneholder bl.a. bestemmelser om formål og rettsstilling, styrende organer og overordnede regler for kapitalforvaltning.

Vedtekter HKP

Finansrapporter

Årsmeldinger

HKP Årsmelding 2023
HKP Årsmelding 2022
HKP Årsmelding 2021
HKP Årsmelding 2020
HKP Årsmelding 2019
HKP Årsmelding 2018
HKP Årsmelding 2017
HKP Årsmelding 2016
HKP Årsmelding 2015
HKP Årsmelding 2014
HKP Årsmelding 2013
HKP Årsmelding 2012
HKP Årsmelding 2011
HKP Årsmelding 2010
HKP Årsmelding 2009

Styret

Pensjonskassens øverste organ er styret som består av 5 medlemmer. I tillegg velges det 5 varamedlemmer. 3 styremedlemmer oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen.

Det velges varamedlem 1, 2 og 3 for disse representantene. 2 styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. Det velges varamedlem 1 og varamedlem 2 for disse representantene. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt det selv konstituerer seg. Gjenvalg kan finne sted.

Styret 2023 – 2027

Johanne Halvorsen Øveraas, Ap, leder
Øyvind Lie, uavhengig, nestleder
Geir Egil Risanger, H, medlem
Gisle Stødle, medlemsvalgt
Siri Haavelmoen, medlemsvalgt
Rita Leinan, H, 1. varamedlem
Sissel Jacobsen Nedrebø, uavhengig, 2. varamedlem
Svein Hølleland, KrF, 3. varamedlem
Jane Parkinson, medlemsvalgt. 1. varamedlem
Joakim E. Sandtorv, medlemsvalgt 2. varamedlem

Styrets møteplan 2024

19. februar, 18. mars, 6. mai, 10. juni, 26. august, 28-29. oktober og 9. desember.

Møtetidspunkt er kl. 13:00. Styremøtene avholdes i møterommet i sokkeletasjen i Skåregt. 103. Styremøter og sakskart er ikke offentlige; HKP omfattes ikke av offentlighetslovens virkeområde.

Styreportal

Revisor, aktuar og lege

Revisor

Bystyret har oppnevnt Deloitte Haugesund som revisor i HKP. HKPs forvaltningskapital er under kravet for internrevisor.

Ansvarshavende aktuar

Aktuaren i en pensjonskasse er forsikringsteknisk rådgiver, og beregner premie, avsetningskrav m.v. HKP har avtale om aktuartjenester med KLP Forsikringsservice.

Kontrollege

De fleste søknadene om uføreytelser blir behandlet av NAV, og HKP følger avgjørelsen til NAV. I noen tilfeller har HKP likevel behov for å innhente medisinske opplysninger for å vurdere din rett til uførepensjon. Opplysningene fremlegges vår kontrollege for uttalelse før endelig vedtak fattes.

Lokal eiendomsportefølje

Skåregaten 103

Eiendomsverdi:
16,0 MNOK

Kjøpsår:
2011

Byggeår:
1925. Løpende renovert/ ombygget.

Utleid til:
Haugesund kommune
frem til 2049 med opsjon på forlengelse.

Fakta:
Kontorbygg på ca. 1500 m2 over 4 etasjer. Huser økonomi- og personal-funksjonen til kommunen. HKP har også sine kontorer i dette bygget.

Skåregaten 101

Eiendomsverdi:
36,0 MNOK


Kjøpsår:
2003/2005


Byggeår:
1955, renovert 2000


Utleid til:
Haugesund kommune
frem til 2049 med opsjon på forlengelse. En mindre del leies ut til BKK Fiber.


Fakta:
Nærings- og administrasjonsbygg på 3100 m2 over 3 og 4 etasjer, huser bl.a. senter for barn og ungdom, hustrykkeriet mv. To bruksnummer, nr. 1225 og nr. 490 på gårdsnummer 40.

Kirkegaten 85 – Servicesenteret Haugesund kommune

Eiendomsverdi:
36,0 MNOK


Kjøpsår:
2003


Byggeår:
1987


Utleid til:
Haugesund kommune frem til 2049 med opsjon på forlengelse.


Fakta:
Næringsbygg med kontorer og tekniske rom mv. Huser bl.a. Kommunens Servicesenter og Teknisk sektor. 2810 kvadratmeter.

Havnaberg Omsorgsboliger

Eiendomsverdi:
28,0 MNOK


Kjøpsår:
2014


Byggeår:
1986


Utleid til:
Haugesund kommune frem til 2053 med opsjon på forlengelse.


Fakta:
30 omsorgsleiligheter over to etasjer. Heis.
Leilighetene består av stue/kjøkken, bad,
soverom og ekstern bod. Diverse disponible rom

Bjørgene Omsorgsboliger

Eiendomsverdi:
29,1 MNOK

Kjøpsår:
2011

Byggeår:
2004

Utleid til:
Haugesund kommune frem til 2053 med opsjon på forlengelse.

Fakta:
28 omsorgsleiligheter over 2 etasjer. Heis i bygget. Leilighetene består av stue/kjøkken, bad og soverom.

Udlands Omsorgsboliger

Eiendomsverdi:
34,5 MNOK

Kjøpsår:
2011

Byggeår:
2001

Utleid til:
Haugesund kommune frem til 2053 med opsjon på forlengelse.

Fakta:
34 omsorgsleiligheter over 2 etasjer og en gjesteleilighet. Heis i bygget. Leilighetene består av stue/kjøkken, bad og soverom.

Forvaltning

Våre retningslinjer

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) har vedtatt retningslinjer for ansvarlige investeringer og gjennom våre forvaltere ivaretar vi miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i forvaltningen. Å innarbeide forhold knyttet til ESG i investeringsbeslutninger og –prosesser, anses som en del av pensjonskassens alminnelige samfunnsansvar, så vel som ansvar overfor sponsor og medlemmer. Våre forvaltere skal ha en UN PRI signatory (FN støttede prinsipper for ansvarlige investeringer). Dette sees som beste praksis innen ansvarlige investeringer. Viktige virkemidler i våre forvalteres arbeid er integrering av risiko og muligheter innen ESG i forvaltningen, aktiv eierskapsutøvelse ved dialog og stemmegivning, standardsetting, samt eksklusjon og risikobasert nedsalg.

Forvaltningen av HKPs midler skal følge de etiske kriteriene som til enhver tid er valgt av Finansdepartementet for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Selskaper kan ekskluderes fra investeringsuniverset ved brudd på de fastlagte kriteriene.

HKP vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i HKPs kapitalforvaltningsstrategi. Dersom HKP blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. HKP ber forvalterne utøve aktivt eierskap og dialog med selskapet. Dersom ikke forvalter når frem vil plasseringer gjort av forvalteren opphøre, eller så vil HKP trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren. HKP har også som målsetning å velge forvaltere som fokuserer på positive screeningkriterier eller bærekraftige investeringer dersom forvalterne ellers vurderes å ha like god evne til å skape god risikovektet avkastning over tid.

Kapitalforvaltningsstrategi

Retningslinjer for investeringsvirksomheten beskriver hvordan Haugesund kommunale pensjonskasse skal plassere og forvalte sine midler. Disse retningslinjer er nedfelt i kapitalforvaltningsstrategien, som er fastsatt av styret. Offentlig regelverk for pensjonskasser vil alltid gjelde for kapitalforvaltningen i HKP. Retningslinjene for investeringsvirksomheten er supplerende til det offentlige regelverk, og ligger innenfor dette.

Aktivasammensetning og rammer – i % av forvaltningskapital til markedsverdi for omløpsmidler og bokført verdi for anleggsmidler

AktivaklasseNedre grenseNormalporteføljeØvre grense
Bank, driftskonto o.a.0,5%2%10%
Obligasjoner38%48%58%
Norske investmentgrade obligasjoner10%18%30%
Globale investmentgrade obligasjoner10%20%30%
High yield obligasjonsfond0%5%8%
Hold – til forfallsobligasjoner0%5%15%
Aksjer25%32%37%
– Norge3%5%8%
– Utlandet20%27%34%
Eiendom15%18%21%

Forvaltervurdering

Vi jobber sammen med våre forvaltere og leverandører for å bedre selskapenes holdninger til FN sine bærekraftsmål. Etisk screening er en integrert prosedyre i valg av forvaltere. De fleste av våre forvaltere er aktive i styrer for å bedre både karbon-avtrykket, menneskerettigheter og en rekke andre av FNs bærekraftsmål. Flere og flere fond oppgir sitt karbon-avtrykk i sine rapporter. Dette er et «forholdsvis» nytt måleparameter i jobben med mer bærekraftige investeringer, men vil trolig bli et krav for institusjonelle investorer (heriblant pensjonskasser) gjennom IORP II.

De vedtatte retningslinjene for ansvarlige investeringer i HKP finner du her:

Retningslinjer for ansvarlige investeringer HKP 2023

Bilde av ansatt i HKP

Heidi Sunde

Administrerende direktør

52 74 31 99 pensjonskassen@h-k-p.no
Bilde av ansatt i HKP

Monica Skaar

Kvalitets- og risikoansvarlig

52 74 31 96 pensjonskassen@h-k-p.no

Kari-Anne Toft Helgesen

Rådgiver økonomi

52 74 31 97 pensjonskassen@h-k-p.no
Bilde av ansatt i HKP

Siri Vikse

Rådgiver

52 74 31 91 pensjonskassen@h-k-p.no
Bilde av ansatt i HKP

Nina Vikse

Rådgiver

52 74 31 94 pensjonskassen@h-k-p.no
Bilde av ansatt i HKP

Pål M. L. Ørstavik

Rådgiver

52 74 31 98 pensjonskassen@h-k-p.no