Hopp til hovedinnholdet

Medlemskap og opptjening

Vår tjenestepensjons­­­­ordning er for deg som er ansatt i Haugesund kommune eller tilknyttede kommunale virksomheter, og for deg som folkevalgt.

Medlemskap

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt. Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil også kunne ha rett til etterlattepensjon.  

Hvordan blir du medlem?

Arbeidsgiver har plikt til å melde deg inn i pensjonsordningen dersom du fyller vilkårene for medlemskap. Innmeldingen skjer via lønnssystemet. Når du er registrert som medlem vil du få tilsendt et medlemsbrev som bekrefter medlemskapet.

Vilkår for medlemskap

Alle som arbeider i kommunen/kommunale virksomheter med pensjonsordning i HKP skal meldes inn i pensjonskassen, uansett hvor mye eller lite de arbeider. Dette gjelder likevel ikke dersom du jobber på pensjonistvilkår. 

Før 01.07.2013 var det en nedre grense for innmelding i HKP. Dette kan medføre at din medlemstid i HKP er kortere enn din ansettelsestid.

Medlemskap for folkevalgte

Vilkårene for pensjonsmedlemskap for folkevalgte er: «Folkevalgte som har verv med fast årshonorar over 1G blir automatisk meldt inn i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) på samme vilkår som andre medlemmer i pensjonskassen». Disse vilkårene har gjeldt siden 1 januar 2020.

Folkevalgte i kommunen var til 1. januar 2014 tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Fra 1. januar 2014 opphørte denne pensjonsordningen og ble avløst av ny ordning. De folkevalgte skal nå meldes inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. De folkevalgte omfattes også av overføringsavtalen. De aktive er utmeldt i gammel ordning med virkning fra 31.12.2013, og innmeldt i ny ordning. Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og løpende pensjoner blir stående i gammel ordning.

Medlemskap under permisjon

Du blir utmeldt av pensjonsordningen når du har permisjon uten lønn. Du har følgende muligheter i permisjonstiden:

  1. Betale frivillig premie som består av 2 % medlemsinnskudd + arbeidsgivers tilskudd. Arbeidsgivers tilskudd varierer fra år til år. Frivillig premie kan betales i inntil to år, og du får medregnet permisjonstiden som pensjonsgivende. Frivillig premie beregnes i forhold til lønnsreduksjonen som følge av permisjonen, og kommer i tillegg til eventuelt ordinært innskudd.
  2. Ikke betale frivillig premie. Uten å betale frivillig premie er du sikret pensjon ved død eller uførhet som om lønnsutbetalingen før permisjonen hadde fortsatt. Permisjonstiden blir ikke medregnet som pensjonsgivende. Dette gjelder for avtalt permisjon i inntil to år. Hvis permisjonen skyldes overgang til stilling med medlemskap i annen offentlig tjenestepensjonsordning faller risikodekningen bort.
Medlemskap i flere ordninger

Overføringsavtalen er en avtale inngått mellom alle de offentlige tjenestepensjonsordningene.

Den innebærer at dersom du tidligere har vært medlem av andre offentlige pensjonsordninger blir rettighetene du har opparbeidet der, overført til den pensjonsordningen du er medlem i når du pensjonerer deg.

Pensjonen beregnes som om du hele tiden hadde vært medlem i den siste ordningen. Du får beregnet pensjonen av det pensjonsgrunnlaget du har i den siste ordningen, for hele tjenestetiden. Det er den pensjonsordningen du sist var medlem av som står for utbetaling av tjenestepensjonen din, både den du har opptjent hos oss og den du har opptjent i andre pensjonsordninger/pensjonskasser.

Når du søker pensjon, må du gi oss beskjed om du har opptjente pensjonsrettigheter i andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Da vil vi innhente nøyaktige opplysninger fra disse.

Overføringsavtalen finner du her

Medlemsfordeler


Lån og forsikring i Storebrand

Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP). Avtalen er forhandlet frem av Pensjonskasseforeningen.

Rettighetshavere i HKP er følgende personer

All dialog og saksbehandling vil være direkte mellom Storebrand og rettighetshaver. Ta kontakt med Storebrand for ytterligere informasjon.

Trykk her for å komme til Storebrand 

Arbeidsgivere med pensjonsordning i HKP