Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsgiver

Haugesund kommunale pensjonskasse er pliktig pensjonsordning for ansatte i Haugesund kommune. Vi tilbyr også pensjonsordning for virksomheter med nær tilknytning til kommunen.

Arbeidsgivere

I dag har følgende virksomheter pensjonsordning i Haugesund kommunale pensjonskasse:

Haugesund kommune

Karmsund interkommunale havnevesen

Haugesund kirkelige fellesråd

UNI-K AS

Haugaland Vekst IKS

Haugesund kommunale pensjonskasse

Haugesund Parkering Drift AS

Stiftelsen Haugesjøen

årshjul Arbeidsgivere
Hva sendes ut:Dato:
Premiefaktura for den enkelte måned sendes ikke ut. Arbeidsgiver overfører premie umiddelbart etter lønnskjøring. Senest innen 20. hver måned basert på lønn.20. hver måned
GKRS/NRS 6 2023 med følgeskriv og budsjett. GKRS/NRS 6 2024.Januar/februar 2024
Innkalling av egenkapitalFebruar 2024
Premieavregning for 2023 føres mot premiefond for den enkelte arbeidsgiverFebruar 2024
Regning for AFP for 2024 sendes ut hvert kvartalMedio mars 2024
Medio juni 2024
Medio september 2024
Medio desember 2024
Årsmelding HKPMars 2024
Brev om overføring av overskudd til premiefondApril 2024
Kontoutskrift for 2023Mai 2024
Faktura reguleringspremie, rentegarantipremie m.m 2024Juni 2024
Premieprognose for 2025 August 2024
GKRS/NRS 6 korrigert budsjett 2024Oktober 2024
Likviditetsbudsjett per sponsor for 2025Oktober 2024
Oppfølgingsmøte per sponsorOktober – November 2024
Premie

Premie som skal innbetales til pensjonskassen fastsettes på grunnlag av anbefaling fra pensjonskassens aktuar og etter styrebehandling i forkant av hvert år. Medlemsvirksomhetene mottar brev og informasjon om fastsatte premiesatser i god tid før det nye året.

Innbetaling av premier og tilskudd

Ordinær årspremie, administrasjonspremie og tilskudd til ikke-forsikringsbare ytelser betales fra arbeidsgiver etterskuddsvis hver måned ut fra pensjonsgivende lønn og utgjør 12,1 prosent for 2024. Dette inkluderer arbeidstakers andel på to prosent. Avregning mot endelig beregning skjer ved årsslutt gjennom forsikringsteknisk oppgjør. For lite/for mye premie blir ført mot premiefond.

Reguleringspremien faktureres normalt i løpet av årets andre kvartal. I forbindelse med årlig forsikringstekniske oppgjør gjøres en etterberegning av reguleringspremien. For mye innbetalt reguleringspremie etter endelig beregning godskrives virksomhetens premiefond. For lite betalt reguleringspremie belastes premiefondet eller faktureres virksomheten.

Rentegarantipremie faktureres sammen med reguleringspremien i løpet av årets andre kvartal.

Ordinær årspremie

Ordinær årspremie er den premiesatsen av pensjonsgrunnlaget som må innbetales til dekning av de forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen. Denne tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk. Premien beregnes basert på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse og ut fra gjeldende tariff (K2013 FT).
Ordinær årspremie utgjør 9,30 prosent for 2024, og inkluderer arbeidstakers andel på to prosent.

Administrasjonspremie

Administrasjonspremie skal dekke administrasjonskostnader forbundet med drift og forvaltning av pensjonskassen. Administrasjonspremien består av forsikringsrelatert og finansrelatert administrasjonspremie. Samlet er administrasjonspremien 1,2 prosent av pensjonsgrunnlaget i 2024, fordelt med 0,14 prosent på finansrelaterte kostnader og 1,06 prosent på forsikringsrelaterte kostander.

Reguleringspremie

Reguleringspremie skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og regulering av løpende pensjoner. Reguleringspremien kan derfor først fastsettes eksakt når effekten av lønns- og trygdeoppgjøret er kjent. Beregnet reguleringspremie fordeles på grunnlag av premiereserven for de enheter som er tilsluttet pensjonskassen.


Rentegarantipremie

Rentegarantipremie er den prisen pensjonskassen skal ta av kundene for å garantere beregningsgrunnlagets rentesats. Prisen avhenger av så vel markedsrentenivå som bufferkapitalsituasjonen. Rentegarantipremien er for 2024 kr. 800 000.

HKPs fond for HMS og seniorpolitikk
Formål

Formålet med fondet er å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for ansatte, redusere sykefravær og antall uføre, samt å redusere bruken av tidligpensjonering ved å stimulere ansatte til å stå lenger i stilling.

Tiltak som kan støttes:

Listen over er ikke uttømmende. Tiltak som er beslektet med ovennevnte vil ved søknad bli vurdert av styret i HKP.

Tildelingskomitè

Styret i HKP er tildelingskomite. Styret vil vurdere søknader om støtte til tiltak og tildele midler fra fondet. HKP legger vekt på at styret skal bestå av både arbeidsgivere og arbeidstakere. Styret består av 3 folkevalgte representanter og 2 representanter fra fagforeningene medlemsvalgte.

Hvem kan få tildelt midler fra fondet?

Kommuner og virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning i HKP kan få tildelt midler etter søknad. Støtte fra fondet ytes kun til HKPs kunder og ved flytting av pensjonsordningen opphører støtte fra fondet.

Søknad om støtte

Søknad om støtte til tiltak sendes til: HKP, Postboks 2160, 5504 Haugesund.

Det vil bli tildelt midler fra fondet to ganger i året. Tildeling vil skje i siste styremøtet om våren og siste styremøtet om høsten. Søknadsfrist om støtte fra fondet er 1. mai og 1. november det enkelte år.

Kriterier for tildeling

Nedenfor skisseres det noen kriterier for tildeling av støtte fra fondet.

Støtte ytes til tiltak eller prosjekt av særskilt karakter og/eller varighet. Midler fra fondet kan ikke gå inn i virksomhetens ordinære drift.

Styret vil i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av dette kriteriet.

Det forutsettes at tiltak eller prosjekt har en selvfinansiering på femti prosent av tiltaket/prosjektets kostnad. Egeninnsats og ressursbruk fra virksomheten vil kunne regnes som en del av selvfinansieringen.

Tiltakene bør rettes mot grupper av ansatte som omfattes av tjenestepensjonsordningen i HKP. Tiltak kan ikke direkte rettes mot grupper av ansatte som omfattes av andre pensjonsordninger. Dette er like vel ikke til hinder for at slike grupper av ansatte kan omfattes av tiltakene med bakgrunn i at tiltak kan være av generell karakter.

Det forutsettes at tiltak skal være forankret hos øverste administrative leder i virksomheten. Slik forankring skal fremgå av søknad om støtte.

Støtte fra tillitsvalgte vil bli tillagt stor vekt ved vurdering av søknaden. Det er et minstekrav at tillitsvalgte er informert om tiltak og om søknaden om støtte. Søknaden skal inneholde informasjon om hvordan virksomheten har håndtert ovennevnte i forhold til tillitsvalgte. Søknader som har godkjenning av både tillitsvalgte og arbeidsgiver blir prioritert høyest.

Da vi er kjent med at flere av HKPs kunder har igangsatt gode tiltak og prosjekter innenfor området er det åpnet for at fondet kan støtte allerede påbegynte prosjekter i virksomheten.

Det forutsettes at HKP oversendes en sluttrapport med evaluering av effektene av gjennomførte tiltak og prosjekt. Dersom disse er av langvarig karakter kan det stilles krav om rapporter som gir informasjon om status etter en oppfølgingsperiode.

HKP gis anledning til fritt å disponere informasjon om tiltak og prosjekter overfor kunder og samarbeidspartnere som et ledd i rådgivning og informasjon i tråd med fondets formål.

Styret i HKP står fritt til å foreta en vurdering av om kriteriene ovenfor anses som oppfylt.

Kontaktperson

Dersom det er behov for ytterligere informasjon kan det tas kontakt med følgende person:

Heidi Sunde
Tlf: 52 74 31 99
E-post: pensjonskassen@h-k-p.no