Hopp til hovedinnholdet

Uførepensjon

Hvis inntektsevnen din blir nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte i en slik grad at du ikke lenger kan arbeide i din vanlige stilling som gir rett til medlemskap i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP), kan du ha rett til uførepensjon fra HKP. Denne vil komme i tillegg til eventuelle arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden (NAV). HKP benytter samme sykdomsbegrep som folketrygden (NAV). HKP vil dersom det er nødvendig, innhente medisinske opplysninger fra NAV eller i spesielle tilfeller direkte fra oppgitte leger/sykehus.
Uførepensjon fra HKP utbetales normalt fra det tidspunkt sykepenger/lønn fra arbeidsgiver opphører.

Begrensninger i rett til uførepensjon

Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til pensjon fra HKP. Uførhet som inntrer innen to år etter innmeldingen og som skyldes en sykdom eller lyte man led av eller hadde symptomer på ved innmeldingstidspunktet (men som ennå ikke hadde ført til arbeidsuførhet), gir ikke rett til pensjon dersom arbeidstakeren må antas å ha kjent til sykdommen på innmeldingstidspunktet. På samme måte som beskrevet ovenfor kan også en oppgang i deltid gi begrensninger i din rett til uførepensjon.

Midlertidig og varig uførepensjon

HKP skiller mellom midlertidig uførepensjon og varig uførepensjon. Du vil kunne få midlertidig uførepensjon fra HKP i de tilfeller der det ikke er avklart om inntektsevnen din er varig nedsatt.

Uføregrad

Din uføregrad fastsettes i forhold til tap av inntektsevne i stillingen som gir rett til medlemskap i HKP. Din inntektsevne må være nedsatt med minst 20 prosent for å ha rett til uførepensjon fra HKP.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonen fra HKP beregnes ut fra det pensjonsgrunnlaget (lønn) du har på det tidspunktet uførepensjonen skal begynne å løpe. Ditt pensjonsgrunnlag er arbeidsinntekten for det arbeidsforhold som gir rett til medlemskap i pensjonskassen. Dersom sykdommen, skaden eller lytet har redusert inntektsevnen gradvis, kan det ved beregning av pensjonen tas utgangspunkt i den faste arbeidsinntekten du hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Du må selv søke om dette.

Ytelser fra NAV

HKP krever at du søker NAV om de ytelsene du kan ha rett på i folketrygden (NAV). For å ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent (finnes unntak for uføretrygd). På NAV sine nettsider www.nav.no kan du lese mer om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Dersom du ikke får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV fordi arbeidsevnen din er nedsatt med mindre enn 50 prosent, kan du likevel ha rett til uførepensjon fra HKP, dersom uføregraden din er minst 20 prosent.

Slik beregnes uførepensjon

Pensjonens størrelse er avhengig av om du har arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra folketrygden eller ikke.

Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra folketrygden, beregnes pensjonen slik:
25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G) (men maks 6 prosent av lønn)
+ 3 prosent av lønn mellom 0 og 6 G
+ 69 prosent av lønn mellom 6 og 12 G

Dersom du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden beregnes pensjonen slik:
25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G) (men maks 6 prosent av lønn)
+ 69 prosent av lønn mellom 0 og 12 G

I begge tilfeller reduseres pensjonen for medlemstid og uføregrad.

Dersom du forsørger barn under 18 år gis det et barnetillegg i pensjonen på 4 prosent av lønn (maks lønn 6 G) per barn. Det gis ikke barnetillegg for mer enn tre barn.

Arbeidsinntekt i tillegg til uførepensjon

Pensjonen reduseres dersom du har inntekt som overstiger en inntektsgrense som beregnes når uførepensjonen innvilges. Inntektsgrensen tilsvarer den inntekten som du er forutsatt å kunne skaffe deg etter uførheten, og oppjusteres i samsvar med senere reguleringer av grunnbeløpet. Mottar du uføretrygd fra folketrygden (NAV), tillegges inntektsgrensen 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) per kalenderår.

Når du blir innvilget pensjon fra HKP, vil du bli orientert om din inntektsgrense. Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen vil dette føre til at pensjonen blir redusert for en andel av inntekten som overstiger inntektsgrensen.

Det vil bli foretatt et årlig etteroppgjør når ligningen er klar. Har du tjent mer enn den oppgitte inntektsgrensen, vil vi kreve tilbake for mye utbetalt pensjon. Les mer om etteroppgjør uførepensjon her.

Det utbetales ikke pensjon når inntekten utgjør med enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet. Med samlet inntekt menes her inntekt både fra offentlig og privat sektor som du hadde før du ble ufør.

Den fastsatte uføregraden endres ikke selv om pensjonen reduseres på grunn av inntekt.

Spørsmålet om rett til midlertidig uførepensjon og uførepensjon kan til enhver tid tas opp til ny behandling. Dersom du beholder retten til opprinnelig uføregrad i folketrygden/NAV (hvilende rett), beholder du også retten til opprinnelig uføregrad i samme tidsrom i pensjonskassen. Du må gi pensjonskassen melding om at retten til opprinnelig uføregrad fra folketrygden er i behold.

Ved innvilget uførepensjon er det din plikt å gi HKP beskjed om endringer i arbeidsinntekt og helsetilstand.

Skatt på uførepensjon

Uførepensjonen skattlegges som lønnsinntekt. HKP innhenter elektronisk skattekort fra Skatteetaten.

Slik søker du uførepensjon


Når du er langtidssykemeldt skal du få oppfølging av arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvar for å orientere deg om mulige rettigheter i HKP, og for å gi HKP melding om dato for opphør av sykepenger. Når HKP mottar en slik melding vil vi sende deg et brev om mulighet for å søke uførepensjon. For å søke om pensjon logger du deg på «Min side». Velg «Mine søknader» og søk om uførepensjon. Dersom du trenger hjelp til å søke ber vi deg ta kontakt. HKPs behandlingstid er ca 3 måneder.

Dersom du har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger tidligere (Statens pensjonskasse, KLP eller andre kommunale/fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger) er det viktig at du oppgir dette på søknaden. Da innhenter HKP nødvendige opplysninger derfra, og legger til medlemstiden til tiden i HKP ved beregningen av pensjonen. Hele pensjonen vil bli utbetalt fra HKP.   

Du må henvende deg til NAV for å søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. HKP følger i hovedsak NAV sitt vedtak.

Oppsatt uførepensjon

Dersom du slutter hos arbeidsgiver og blir utmeldt fra HKP kan du senere ha rett til oppsatt uførepensjon, hvis faktisk opparbeidet medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning er tre år eller mer. Medlemstiden (tjenestetiden) kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Det er den pensjonsordningen du sist er medlem hos som utbetaler oppsatt uførepensjon. Du kan lese mer om oppsatt uførepensjon her.

Du søker om oppsatt uførepensjon på «Min side». Husk å sende oss kopi av vedtak om uføretrygd som du har fått fra NAV. Dette kan enten sendes via eDialog, eller lastes opp på «Min side».