Hopp til hovedinnholdet

Alderspensjon for deg født i 1959 – 1962

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) utbetaler offentlig tjenestepensjon.

Hvor mye du får i alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen (HKP) avhenger blant annet av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden (NAV). Nedenfor forteller vi deg om regelverket som gjelder for deg som er født i 1959 – 1962.

Vi starter med å fortelle deg litt om alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

Det er NAV som utbetaler pensjon fra folketrygden. I pensjonsreformen i 2011 ble det innført nye regler for opptjening, beregning og uttak av alderspensjon i folketrygden. Målet er å få folk til å jobbe lenger fordi vi lever lenger.

Uttak

Reglene gjelder alle som er født i 1943 eller senere:

Levealdersjustering

Levealdersjustering ble innført i 2011 og betyr at den opptjente alderspensjonen fra NAV blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Opptjening og beregning av alderspensjon

De nye reglene for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden er gradvis faset inn med 1/10 for hvert årskull fra og med 1954. Du som er født årene 1959 – 1962 får opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden (NAV) både etter nye og gamle regler:

1959 kullet får 4/10 gamle regler og 6/10 nye regler.
1960 kullet får 3/10 gamle regler og 7/10 nye regler.
1961 kullet får 2/10 gamle regler og 8/10 nye regler.
1962 kullet får 1/10 gamle regler og 9/10 nye regler.
1963 kullet får kun nye opptjeningsregler.

Gamle regler

Nye regler

Det er NAV som fastsetter forholdstallene og delingstallene. Det er ett forholdstall og ett delingstall for hver mulige uttaksmåned mellom 62 og 75 år. Du kan lese mer om forholdstall og delingstall på www.nav.no

Alderspensjon fra HKP

Det er aldersgrensen knyttet til stillingen din som styrer når du har rett til å gå av med alderspensjon fra HKP. Du har særaldersgrense hvis aldersgrensen for stillingen din er lavere enn 70 år.

Du kan søke alderspensjon fra HKP

Alderspensjonen fra HKP løper fra første dag etter at lønn fra arbeidsgiveren er opphørt. Alderspensjonen er en livsvarig ytelse.

Oppsatt pensjonsrett

Dersom du slutter i stilingen din før du har rett til å ta ut alderspensjon fra HKP får du en oppsatt pensjonsrett. Dette kan du leser mer om her: Oppsatt pensjon

Bruttopensjon

Din offentlige tjenestepensjonsordning er en såkalt bruttoordning. Alderspensjon (bruttopensjon) fra HKP utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsgrunnlaget:

Full opptjening:

Alderspensjon før 67 år

Dersom du har særaldersgrense kan du slutte i stilingen din og ta ut alderpensjon (bruttopensjon) fra HKP før fylte 67 år.
Dersom du også starter uttak av alderspensjon fra NAV før 67 år vil du få begge pensjonene fullt ut frem til fylte 67 år. Mottar du annen ytelse fra NAV, slik som arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra HKP reduseres.

Levealdersjustering fra fylte 67 år

Bruttopensjonen skal levealdersjusteres fra fylte 67 år, eller fra start pensjon dersom du slutter i stillingen din senere enn 67 år. Levealdersjustering gjennomføres ved at bruttopensjonen deles på et justeringstall.

Du som er født i perioden 1959 – 1962 har opptjening i folketrygden både etter nye og gamle regler (glidende overgang). Bruttopensjonen skal derfor levealdersjusteres med to justeringstall som fastsettes slik:

Det er det forholdstallet og delingstallet som gjelder ved start levealdersjustering (67 år eller senere) som skal brukes. Dette gjelder også de tilfeller alderspensjon fra HKP eller fra NAV er tatt ut tidligere. Det er likevel en nedre grense for justeringstall i beregning av bruttopensjon.

Samordning fra fylte 67 år

Hovedprinsippet i bruttoordingen er at samlet pensjon NAV og HKP skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt fra fylte 67 år. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

AP = alderspensjon


Alderspensjon fra NAV utbetales i sin helhet, mens alderspensjonen fra HKP skal reduseres i henhold til reglene i samordningsloven.
Bruttopensjonen utgjør 66 prosent av lønn (pensjonsgrunnlaget). Vi ser derfor på hvor mye NAV utbetaler til deg og gjør fradrag for dette i bruttopensjonen. Denne beregningen kalles for samordning.

Du som er født i 1959 -1962 har opptjening i folketrygden både etter nye og gamle regler (gradvis overgang). Samordningsfradrag for ny og gammel folketrygd beregnes på ulike måter.

Samordning med gammel folketrygd

Alderspensjon fra NAV beregnet etter gamle regler i folketrygden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt pensjonstillegg/minstenivåtillegg dersom du har liten opptjening.

Samordningsfradragene blir forholdsmessig lavere dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

Samordning med ny folketrygd

Alderspensjon fra NAV beregnet etter nye regler i folketrygden består av en pensjonsbeholdning.

Samordningsfradraget utgjør:

Bruttopensjon minus samordningsfradrag kan bli null. Du får derfor et tillegg på 2,5 G som deles på folketrygdens delingstall. Dette tillegget medfører at du er sikret å få utbetalt alderspensjon fra HKP etter samordning.
Samordningsfradraget og tillegget blir forholdsmessig lavere dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

Samordning med privat AFP

Alderspensjon fra HKP skal også samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra NAV, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP.
Fradraget for privat AFP blir forholdsmessig redusert dersom du ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

Vekting av alderspensjonen

Du som er født i 1959 -1962 vi altså få alderspensjon fra HKP som er samordnet og levealdersjustert på to forskjellige måter. Pensjon skal først beregnes fullt ut etter hver av de to metodene. Vi kommer da frem til to nettopensjoner, som deretter skal vektes på samme måte som fordelingen av gammel og ny folketrygd for ditt årskull:

1959 kullet får 4/10 gammel nettopensjon og 6/10 ny nettopensjon.
1960 kullet får 3/10 gammel nettopensjon og 7/10 ny nettopensjon.
1961 kullet får 2/10 gammel nettopensjon og 8/10 ny nettopensjon.
1962 kullet får 1/10 gammel nettopensjon og 9/10 ny nettopensjon.

Summen av de to beløpene blir din alderspensjon fra HKP.

Individuell garanti (garantitillegg)

Hovedprinsippet i bruttoordingen er at samlet pensjon NAV og HKP fra fylte 67 år skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen (30 år). Samlet pensjon fra NAV og HKP kan imidlertid, som følge av levealdersjustering og samordningsregler, bli lavere enn 66 prosent.  Årskull til og med 1958 får da et garantitillegg i alderpensjonen fra HKP for å nå det garanterte pensjonsnivået på 66 prosent samlet pensjon.  Det garanterte pensjonsnivået avkortes forholdsmessig dersom en ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen

Det er vedtatt en utfasing av den individuelle garantien for årskullene 1959-1962. Disse årskullene får en andel av garantitillegget. Andelen bestemmes av forholdet mellom tjenestetid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet tjenestetid (maksimalt opp til kravet til full opptjeningstid, 30 år). Garantitillegget skal deretter avkortes med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent.

Årskullene 1959 -1962 får ikke garantitillegg dersom de ikke har opptjening i tjenestepensjons-ordningen før 2011.

De nye garantireglene for årskullene 1959 – 1962 kan medføre lavere alderspensjon fra HKP, og dermed lavere samlet pensjon.

Vi gjør også oppmerksom på at det i beregning av garantitillegg forutsettes at du starter uttak av alderspensjon i NAV tidligst fra fylte 67 år. Starter du uttak av alderspensjon fra HKP etter fylte 67 år, forutsettes det at du venter med å ta ut alderspensjon fra NAV til du starter uttak av alderspensjon fra HKP. Starter du uttak i NAV tidligere enn det som er forutsatt i beregningen vil du få lavere årlig pensjon fra NAV og dermed lavere samlet pensjon.

Barnetillegg

Dersom du forsørger barn under 18 år får du utbetalt barnetillegg med 10 prosent av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Alderspensjon og arbeidsinntekt

Du kan ha inntekt fra privat sektor uten at alderspensjonen fra HKP blir redusert. Med privat sektor menes arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

I offentlig sektor kan du arbeide på «pensjonistvilkår» uten reduksjon i alderspensjonen fra HKP. Reglene for «pensjonistvilkår» får du hos arbeidsgiveren din. Arbeider du på ordinære lønnsvilkår i offentlig sektor, vil du bli innmeldt i HKP eller i en annen en offentlig tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra HKP skal da reduseres.

Din alderspensjon fra NAV blir ikke redusert for arbeidsinntekt.

Her finner du pensjonsbestemmelsene

Fra 1. januar 2020 er pensjonsbestemmelsene flyttet ut av Hovedtariffavtalen og over til en egen særavtale. KS sin særavtale finner du her:

SGS 2020 Pensjonsordninger

De ansatte i den norske kirke med medlemskap i HKP har en egen særavtale.

Samordningsreglene finner du her: «Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)

Hvem skal utbetale pensjonen din?

Alle som jobber som lærer har tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse. Sykepleiere har tjenestepensjonsordning i KLP. De andre ansatte i Haugesund kommune har sin tjenestepensjonsordning i HKP. HKP ivaretar også tjenestepensjonsordningen for virksomheter i nær tilknytning til Haugesund kommune.

Dersom du i løpet av yrkeslivet også jobber hos andre offentlige arbeidsgivere kan du få medlemskap i andre offentlige pensjonskasser.
HKP er med i Overføringsavtalen. Denne avtalen sier at den offentlige pensjonskassen som du sist har vært medlem av skal samle opptjeningen din og utbetale pensjon til deg.

Det kreves minimum tre års samlet medlemstid for å få rett til tjenestepensjon.

Medlemsportal og pensjonskalkulator

Du kan logge deg inn på vår medlemsportal på «Min side». Her vil du finne informasjon om din opptjening i Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) og du kan søke om pensjon. Du kan også lage pensjonsprognoser på vår pensjonskalkulator. Prognosen er ikke en endelig beregning, men vil kunne gi deg en god pekepinn på hvilket pensjonsnivå du kan forvente.

HKP jobber med å bli mer digital. Vi vil derfor fra og med 1 april 2022 gå over til å sende deg elektroniske brev i medlemsportalen i stedet for i posten. For at vi skal kunne varsle deg om nye brev i medlemsportalen må du registrere din e-postadresse på «Min side».

Slik søker du alderspensjon

Vi anbefaler at du tar kontakt med HKP for å få informasjon om hvilket regelverk som gjelder for din stilling før du sier opp og søker alderspensjon.

For å søke om pensjon logger du deg inn på «Min side». Velg «Mine søknader» og søk om alderspensjon. Dersom du trenger hjelp til å søke ber vi deg ta kontakt med oss.

Dersom du også skal ta ut alderspensjon fra folketrygden må du søke om dette hos NAV.

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål om din tjenestepensjon kan du ta kontakt med oss i Haugesund kommunale pensjonskasse.