Hopp til hovedinnholdet

Alderspensjon for deg født 1943-1953

Du kan søke alderspensjon fra HKP

Aldersgrensen er knyttet til stillingen du er ansatt i, og gir deg rett til å gå av med alderspensjon. Den ordinære aldersgrensen i det offentlige er 70 år. Enkelte stillinger har lavere aldersgrense – særaldersgrenser. Alderspensjonen fra HKP løper fra første dag etter at lønn fra arbeidsgiveren er opphørt. Alderspensjonen er en livsvarig ytelse.

Fratrådt medlem, se Oppsatt pensjon

Pensjonens størrelse

Alderspensjon fra HKP utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget som er registrert i HKP. Dette kaller vi for bruttopensjon.

Pensjonsgrunnlaget består av din faste årslønn pluss faste pensjonsgivende tillegg som du har når du går av med pensjon, men kan maksimalt utgjøre 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Har du jobbet varierende deltid vil årslønnen bli justert for gjennomsnittlig stillingsprosent. 

Har du ikke full opptjening (30 års medlemstid) vil bruttopensjonen avkortes forholdsmessig.

Alle tidsrom du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning (f.eks. KLP, Statens pensjonskasse) legges sammen, og den samlede tjenestetid rundes av til nærmeste hele år. Det vil si at mindre enn seks måneder rundes nedover, mens seks måneder eller mer rundes oppover.

Dersom du har barn under 18 år får du utbetalt barnetillegg med 10 % av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90 % av pensjonsgrunnlaget.
Bruttopensjonen skal samordnes med dine ytelser fra folketrygden, og levealdersjusteres fra fylte 67 år.

Levealdersjustering

Alle født i 1943 eller senere vil få alderspensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både alderspensjon fra folketrygden og alderspensjon fra HKP.

Levealdersjustering betyr at den opptjente pensjonen din blir fordelt på det antall år ditt årskull forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Alderspensjonen fra HKP skal levealdersjusteres først fra fylte 67 år. Bruttopensjonen blir da delt på et forholdstall. Forholdstall fastsettes av NAV det året et årskull fyller 61 år.

Samordning

Folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet, mens alderspensjonen fra HKP (bruttopensjonen) skal reduseres i henhold til samordningsloven. Din ytelse fra folketrygden (NAV) vil derfor ha betydning for hvor mye du får i alderpensjon fra HKP.
Alderspensjonen før fylte 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra folketrygden. Mottar du annen ytelse fra NAV, eks. AAP, uførepensjon eller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra HKP samordnes med disse.
Alderspensjonen fra HKP blir fra fylte 67 år samordnet med alderspensjonen fra folketrygden.

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt pensjonstillegg/minstenivåtillegg. Tilleggspensjonen er beregnet ut fra dine 20 beste opptjeningsår gjennom yrkeslivet.

Vi kan sette opp følgende hovedregler for samordning:

 1. Folketrygdens grunnpensjon
  ¾ av folketrygdens grunnbeløp går til fradrag. Hvis pensjonen din er beregnet etter lavere deltidsprosent enn 100 % reduseres fradraget for grunnpensjonen tilsvarende.
 2. Tilleggspensjon
  Folketrygdens tilleggspensjon samordnes i sin helhet. Samordningsfradraget blir lavere hvis pensjonen er beregnet ut fra et pensjonsgrunnlag som gir lavere poengtall enn folketrygdens sluttpoengtall.
 3. Pensjonstillegg/minstenivåtillegg
  Folketrygdens pensjonstillegg/minstenivåtillegg går til fradrag i sin helhet.
  Hvis tjenestepensjonen ikke er beregnet etter full tjenestetid blir samordningsfradraget redusert tilsvarende.

Individuell garanti

HKP skal garantere sine medlemmer som er født i 1958 eller tidligere en alderspensjon fra folketrygden (NAV) og HKP på til sammen 66% av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 % av pensjonsgrunnlaget må du ha full opptjeningstid, 30 år.

Din samlede pensjon kan etter levealdersjustering bli lavere enn 66 % av pensjonsgrunnlaget. Du vil da få en individuell garanti (garantitillegg) for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden (NAV) og HKP på 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Vilkåret er at du har full opptjening (30 år) og tar ut alderspensjon fra folketrygden (NAV) og HKP samtidig fra 67 år eller senere. Har du ikke full opptjening blir garantitillegget avkortet.

66 % garantien gjelder altså bare dersom du venter med å ta ut alderspensjon i NAV til du er 67 år. Tar du ut alderspensjon i NAV før fylte 67 år får du mindre i pensjon fra NAV livet ut. Pensjonskassen kompenserer ikke med økt pensjon fordi du får mindre hos NAV. HKP vil derfor samordne som om du hadde ventet med å ta ut alderspensjon i folketrygden til du var 67 år.

Dersom du fratrer din stilling etter fylte 67 år (f.eks. ved fylte 68 år) vil alderspensjonen fra HKP bli samordnet som om du tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig (altså fra fylte 68 år). Har du tatt ut alderpensjon fra folketrygden tidligere vil 66% garantien ikke bli oppfylt.

Alderspensjon og inntekt

Vi skiller mellom inntekt fra privat og offentlig sektor.

Du kan ha inntekt fra privat sektor og fortsatt beholde full alderspensjon i HKP. Når vi snakker om privat sektor mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

I offentlig sektor kan du arbeide på «pensjonistvilkår» uten at det får konsekvenser for alderspensjonen din. Reglene for «pensjonistvilkår» får du hos din arbeidsgiver. Arbeider du på ordinære vilkår i offentlig sektor, vil du bli innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra pensjonskassen skal da reduseres.

Medlemsportal og pensjonskalkulator

Du kan logge deg inn på vår medlemsportal på «Min side». Her vil du finne oversikt over din opptjening i HKP og du kan søke om pensjon. Du kan også lage pensjonsprognoser på vår pensjonskalkulator.

HKP jobber med å bli mer digital. Vi vil derfor fra og med 1 april 2022 gå over til å sende deg elektroniske brev i medlemsportalen i stedet for i posten. For at vi skal kunne varsle deg om nye brev i medlemsportalen må du registrere din e-postadresse på «Min side».

Slik søker du alderspensjon

Vi anbefaler at du tar kontakt med HKP for å få informasjon om hvilket regelverk som gjelder for din stilling før du sier opp og søker alderspensjon.

For å søke om pensjon logger du deg på «Min side». 

Velg «Mine søknader» og søk om alderspensjon. Dersom du trenger hjelp til å søke ber vi deg ta kontakt med oss.

Har du vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger tidligere, må du opplyse om dette i søknaden. Da innhenter vi nødvendige opplysninger derfra. Dersom du også skal ta ut alderspensjon fra folketrygden må du søke om dette hos NAV.