Hopp til hovedinnholdet

Trygdeoppgjøret 2023

Trygdeoppgjøret for 2023 er vedtatt. Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent og tilsvarer samlet lønnsvekst i samfunnet. 

Uførepensjon og etterlattepensjon før fylte 67 år vil øke med 6,41 prosent fra 1. mai 2023.  Alderspensjon under opptjening vil øke tilsvarende. 

Får du utbetalt alderspensjon, AFP eller etterlattepensjon etter fylte 67 år vil pensjonen din øke med hele 8,54 prosent. Disse pensjonene reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. I fjor ble det lag til grunn for lave anslag for lønnsvekst og prisvekst. For å ta igjen dette får pensjonistene nå en betydelig økning i årets trygdeoppgjør.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygdeoppgjoret/id2978054/

HKP planlegger å regulere pensjonene i juni med etterbetaling fra 1. mai 2023.