Hopp til hovedinnholdet

Pensjonsregler for deg med særaldersgrense født fra 1963

Jobber du i en stilling med særaldersgrense kan du gå av med pensjon tidligere enn de som har den alminnelige aldersgrensen.

Det er ikke vedtatt endelige pensjonsregler for deg som har særaldersgrense og er født i 1963 eller senere.  Inntil videre kan du ta ut særalderspensjon etter samme regelverk som de som er født i 1962 eller tidligere.

Nye regler på trappene

I august 2023 inngikk tariffpartene i offentlig sektor en avtale om pensjonsregler for de med særaldersgrense født fra 1963. Du finner avtalen her.

Avtalen er utformet med sikte på å finne varige pensjonsløsninger for personer med særaldersgrense og har følgende hovedpunkter:

Reglene er foreløpig ikke formelt vedtatt i Stortinget, og det er mange detaljer som ikke er avklart ennå. Vi oppdaterer sidene våre når lovforslaget er vedtatt.

Nedenfor viser vi kort hvordan HKP forstår noen av reglene i avtalen.

Tidligpensjon

Du som er født i 1963–1964 og har særaldersgrense 65 år, og du som er født i 1963–1969 og har særaldersgrense 60 år, vil du kunne pensjonere deg med tidligpensjon før fylte 67 år. Tidligpensjonen vil tilsvare særalderspensjon etter reglene i bruttoordningen (som gjelder for de født før 1963):

Er du født i 1970 eller senere og har 60 års aldersgrense vil du kunne få tidligpensjon på visse vilkår. Reglene for dette er ikke klare.

Særalderspåslag

Særalderspåslaget er et livsvarig tillegg til alderspensjonen, og vil gjelde for alle som er født i 1963 eller senere og har særaldersgrense.

Fra 2020 får du sparing til alderspensjon i en pensjonsbeholdning. Sparingen fortsetter så lenge du jobber i en offentlig stilling. Ansatte med særaldersgrense slutter ofte tidligere i jobb enn andre og får derfor ikke spart opp like stor beholdning. Dermed risikerte ansatte med særaldersgrense å få lavere pensjoner på sikt.

Særalderspåslaget vil sikre at du ikke taper i livsvarig pensjon når du går av tidligere enn andre yrkesgrupper.

For å få særalderspåslag sier avtalen at du må ha jobbet i en stiling med særaldersgrense i 10 av de siste 15 årene før du pensjonerer deg. Du vil ikke kunne få særalderspåslag samtidig som du har tidligpensjon.

Da vi venter på flere avklaringer, kan vi foreløpig ikke si noe om hvordan påslaget kommer til å bli beregnet.

Reglene om særalderspåslag vil først bli vedtatt i lov i 2026, trolig med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2025.  Særalderspåslaget til de som fratrer i 2025 kan da bli etterbetalt.