Hopp til hovedinnholdet

Oppsatt pensjon

Det vises til HTA vedlegg 5 kap. 11.

Medlem som slutter hos arbeidsgiver uten å få rett til straks begynnende pensjon eller avtalefestet pensjon fra arbeidsgiver, og som derfor blir utmeldt av pensjonsordningen, kan ha rett til oppsatt pensjon hvis faktisk opparbeidet medlemstid er tre år eller mer.

Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold.

Det er siste ordning vedkommende er medlem av som administrerer og utbetaler pensjonen på vegne av alle ordningene som er tilknyttet overføringsavtalen. Søknad om pensjon skal derfor sendes den siste pensjonsordningen du var medlem i.

Oppsatt pensjon gjelder for alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt det tidligere medlemmet når den aldersgrense som gjaldt for medlemmets stilling, likevel tidligst fra fylte 65 år og senest fra det tidspunkt medlemmet etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.

Rett til oppsatt uførepensjon inntrer tidligst nå medlemmet får rett til uførepensjon fra folketrygden.

Pensjonens størrelse avhenger av antall medlemsår (tjenestetid), sluttlønn og stillingsstørrelse. Full pensjon fra pensjonskassen er 66% av sluttlønn ved full opptjening (inntil 40 år). Har du hatt varierende stillingsstørrelse vil pensjonen bli beregnet etter gjennomsnittlig deltid.

Overføringsavtalen finner du her