Hopp til hovedinnholdet

Nytt om særalderspensjon

25.8.2023 inngikk Arbeids- og inkluderingsdepartementet og de sentrale tariffpartene i offentlig sektor en «Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere». Avtalen er utformet med sikte på å finne varige pensjonsløsninger for personer med særaldersgrense. Avtalen inneholder regler om tidligpensjon (særalderspensjon) og «særalderspåslag» som er et nytt livsvarig tillegg til alderspensjonen. Det er lagt opp til at særaldersgrensen vil øke i takt med økende levealder. Avtalen vil bli lagt ut på høring før den blir vedtatt i lov.

Les hele avtalen her.

Det er viktig å være oppmerksom på at avtalen ikke regulerer hvem som skal ha særalder og hvilken særaldersgrense som skal gjelde. Dette skal avtales senere.

Etter dagens regler kan medlemmer i HKP med særaldersgrense gå av med særalderspensjon fra aldersgrensen (60 eller 65 år), eller inntil 3 år før aldersgrensen dersom de oppfyller 85-årsregelen. Den nye tjenestepensjonsordningen som i 2020 ble innført for medlemmer født i 1963 eller senere har ingen egne bestemmelser for stillinger med særaldersgrense. Dette skulle avklares i en senere prosess. Regjeringen satte i januar 2023 ned en ekstern arbeidsgruppe for å vurdere det fremtidige behovet for særaldersgrenser. I rapporten som ble fremlagt i juni 2023 foreslo arbeidsgruppen å avvikle 85- årsregelen. Arbeidsgruppen støtter heller ikke et fremtidig behov for særaldersgrenser. De argumenterer bla. med positiv helseutvikling og betydelig økt levealder i befolkningen. 

Les hele rapporten her.