Hopp til hovedinnholdet

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Avtalen omfatter alderspensjon og AFP. Den nye løsningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere.
Les avtalen her.

AFP – etter mønster fra privat sektor

Før 1. januar 2020 var AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. Partene er blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. AFP utformes da som et livsvarig påslag som fritt kan kombineres med inntekt. Avtalen legger til grunn følgende:

Det er innført overgangsordninger for de første årskullene som mister den gamle AFP-ordningen.

For de som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres et nytt produkt; betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år og gjelder de som er født 1963 eller senere.

AFP inngår som et av flere elementer i den nye tjenestepensjonsordningen fra 1. januar 2020.

ALLE REGLENE er ennå ikke på plass

Den 12. april 2024 vedtok Stortinget ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). Loven gjelder kun for medlemmer av Statens pensjonskasse. Reglene for medlemmer i Haugesund kommunale pensjonskasse vedtas i tariffavtale. Det forventes at lovendringer som vedtas av Stortinget følges opp i tariffavtalen, slik at reglene blir like for alle med offentlig AFP.

Det arbeides fortsatt med å lage forskrifter som skal gi mer detaljerte regler for ny livsvarig AFP.  Forskriftene skal vedtas av Arbeids- og inkluderingsdepartementet før de trer i kraft.

KVALIFIKASJONSKRAV

Lovforslaget som kom i desember 2023 omhandler blant annet vilkår som må være oppfylt for å få rett til livsvarig AFP.

Tre vilkår som må være oppfylt ved fylte 62 år for å få AFP:

  1. Du må har vært arbeidstaker i minst 7 av de siste 9 årene hos en arbeidsgiver med tariffavtale hvor staten er part eller tilsvarende tariffavtale om avtalefestet pensjon (egne overgangsregler for årskullene 1963 – 1966). Stillingen skal være hovedarbeidsforholdet, og stillingsandelen må utgjøre minst 20 prosent av full stilling. Ved samtidige ansettelsesforhold kan stillingsandelene legges sammen.
  2. Du må i de samme 7 av de siste 9 årene ikke hatt annen inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av ordningen (egne overgangsregler for årskullene 1963 – 1966).
  3. Du har de siste 3 årene før fylte 62 år ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer (gjelder ikke uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra privat eller offentlig tjenestepensjonsordning).

Det finnes ytterligere kvalifikasjonskrav som må være oppfylt på uttakstidspunktet for AFP.

AFP gis ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt tidligpensjon (særalderspensjon), privat AFP eller betinget tjenestepensjon.

AFP gis ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt uføretrygd fra folketrygden (NAV) etter fylte 62 år.