Hopp til hovedinnholdet

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Avtalen omfatter alderspensjon og AFP. Den nye løsningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere.
Les avtalen her.

Opptjening til ny AFP startet i 2020. I 2025 fyller 1963 kullet 62 år og kan som første årskull ta ut pensjon i ny pensjonsløsning for offentlig tjenestepensjon.

Regelverket er ennå ikke på plass

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er ennå ikke vedtatt i lov.
Det er uavklarte spørsmål rundt organisering av offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor som må utredes før et nytt lovforslag kan legges frem

AFP – etter mønster fra privat sektor

Før 1 januar 2020 var AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. Partene er blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. AFP utformes da som et livsvarig påslag som fritt kan kombineres med inntekt. Avtalen legger til grunn følgende:

Det er innført overgangsordninger for de første årskullene som mister den gamle AFP-ordningen.

For de som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres et nytt produkt; betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år og gjelder de som er født 1963 eller senere.

AFP inngår som en av flere elementer i den nye tjenestepensjonsordningen som har gjeldt fra 1. januar 2020.